SSTS

Uppfödarlistans Regler

  Uppfödare som är medlem i Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel kan be om publicering på uppfödarlistan.
  Vid sådan förfrågan skall:

- Medlemskap i SSTS vara styrkt genom inbetald medlemsavgift, om det är flera delägare,
  ska samtliga vara medlemmar i SSTS

- Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade kennelverksamhet i Sverige

- Uppfödaren ska vara väl insatt i de Rasspecifika Avelsstrategierna för Tibetansk Spaniel

- Uppfödare skall vara aktiv med minst en (1) uppfödd kull valpar under de senaste åtta (8) åren, är Blåmarkerad.
  Grå och Kursivstilsmarkerad uppfödare är inaktiv och det går att få Blåmarkerat som Aktiv Uppfödare
  igen när man fått en ny kull.

- Ska till alla delar följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler, observandum* och rekommendationer,
  men också Jordbruksverkets regler samt rekommendationer från lokala miljöförvaltningen och liknande instanser.
  Det är varje uppfödares ansvar att vara väl insatt i dessa.

  Brott mot SKKs grundregler, observandum* (* Av SKK upprättat observandum innebär att aktuella avelsdjur inte
  skall användas till vidare avel) 
eller rekommendationer vilket leder till avstängning från SKK,
  leder också till avstängning från SSTS. Under tid som SSTS inväntar SKKs beslut på eventuell disciplinåtgärd
  gäller avstängning från SSTS

- Uppfödarlistan revideras varje år under januari månad

  RAS för Tibetansk Spaniel 

   SKK:s hemsida
 “Regler, Riktlinjer & Lagar”
   
SKK:s avelspolicy.

  Reviderad 2020-12-09, protokoll nr 10